Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Bilety wstępu

Bilety do Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

Wysokość opłat za jednorazowy wstęp do Parku wynosi:

 • bilet normalny 3,00 zł (w tym VAT);
 • bilet ulgowy 1,50 zł (w tym VAT).


Opłat za wstęp do Parku Narodowego „Bory Tucholskie” nie pobiera się od:

 • mieszkańców gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem (gmina Brusy i gmina Chojnice)
 • dzieci w wieku do 7 lat;
 • osób, które posiadają zezwolenie Dyrektora Parku na prowadzenie badań w zakresie ochrony przyrody;
 • uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w Parku w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem Parku;
 • członków rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz.1863) posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Opłat za wstęp do Parku Narodowego „Bory Tucholskie” nie pobiera się w następujących miejscach:

 • Terenowa Baza Edukacyjna w Bachorzu,
 • punkt widokowy w Bachorzu,
 • ścieżka botaniczna przy siedzibie PNBT w Charzykowach,
 • ścieżka rowerowa „Kaszubska Marszruta”.


W praktyce oznacza to, że osoby przebywające wyłącznie na wymienionych wyżej obszarach Parku nie muszą posiadać biletu wstępu1.

1 Podstawa prawna:  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 400),


Upoważnionymi do ulgowego2 biletu na teren Parku Narodowego „Bory Tucholskie” są:
 • uczniowie szkół i studenci;
 • emeryci i renciści;
 • osoby niepełnosprawne;
 • żołnierze służby czynnej.

Bilety można nabyć:
 1. Dyrekcja Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, ul. Długa 33, Charzykowy /od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30/
 2. Obwody Ochronne („leśniczówki”): Bachorze, Drzewicz /wtorki i piątki w godzinach 9:00 – 11:00/
 3. Kaszubski Dom Rękodzieła Ludowego w Swornegaciach /w godzinach otwarcia/
 4. Sklep Spożywczy Ostrowski Henryk, ul. Chojnicka 6, Małe Swornegacie /w godzinach otwarcia/
 5. Sklep Spożywczy w Funce, Funka 3a /w godzinach otwarcia/
 6. Promocja Regionu Chojnickiego w Chojnicach (ul. Stary Rynek 4)


Opłatę za bilet można wnieść także na rachunek Parku Narodowego „Bory Tucholskie w BGK Gdańsk nr konta: 52 1130 1121 0006 5599 5320 0001. Przy dokonywaniu opłaty na konto należy pamiętać o wpisaniu tytułu opłaty, na jaki okres wniesiona jest opłata i jakiej ilości biletów dotyczy (w tym zaznaczyć należy czy są to bilety ulgowe czy normalne). Dowód wpłaty podlega kontroli i zastępuje bilet.

______________
2 Warunkiem udzielenia zniżki w wysokości 50 % (bilet ulgowy) określonej w art. 12 ust. 8 ustawy o ochronie przyrody jest okazanie przy kontroli dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia.

Możesz również wspomóc Park poprzez dowolną wpłatę na cele związane z ochroną przyrody.
Wpłaty można dokonać na Konto bankowe Parku z dopiskiem: darowizna na ochronę przyrody PNBT:
Park Narodowy "Bory Tucholskie"
ul. Długa 33
89-606 Charzykowy
Nr rachunku: BGK Gdańsk nr 52 1130 1121 0006 5599 5320 0001

Dziękujemy :)

Wpłata na konto bankowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie”  jest jednoznaczna z zapoznaniem się z poniższą klauzulą informacyjną

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Park Narodowy „Bory Tucholskie” z siedzibą w Charzykowach, kod pocztowy 89-606, ul. Długa 33, reprezentowany przez Dyrektora. Dane kontaktowe Administratora: tel. 52 3988397, e-mail: sekretariat@pnbt.com.pl.

2. Na podstawie obowiązujących przepisów Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora: tel. 52 3988397, e-mail: iodo@pnbt.com.pl.

3. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji czynności związanych z zakupem biletów do  PNBT, bądź czynności związanych z przekazaniem darowizny na ochronę przyrody PNBT. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane:

 • podmiotom, którym PNBT udostępnia dane, w tym na podstawie stosownych umów tj. firma IT, poczta, bank, serwis oprogramowania,
 • dostęp do danych będzie również przysługiwał upoważnionym pracownikom Zespołu do spraw Ekonomicznych.                                                                                                    

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji czynności związanych z zakupem biletów do PNBT, bądź czynności związanych z przekazaniem darowizny na ochronę przyrody PNBT z uwzględnieniem przepisów prawa (art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r.) oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w PNBT (Instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego).

6. Przysługuję Panu/Pani rodziny prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu i prawo do przenoszenia danych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji czynności związanych z zakupem biletów do  PNBT, bądź czynności związanych z przekazaniem darowizny na ochronę przyrody PNBT.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9. Przysługuję Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193  Warszawa, tel. 22 531 03 00).