Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Ostrowite

Jezioro Ostrowite

jest największym (272,27 ha) i najgłębszym (43 m) zbiornikiem wodnym Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Jezioro składa się z dwóch równoległych basenów oddzielonych półwyspem. Długość maksymalna zbiornika wynosi 3900 m, szerokość - 1050 m. Stanowiąc początek systemu rzeczno - jeziornego Strugi Siedmiu Jezior, pełni szczególną rolę hydrologiczną. Jest to jezioro odpływowe zasilane w dużym stopniu wodami podziemnymi. Jest ono wzorcowym przykładem siedliska przyrodniczego 3140 - twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic Charetea . Roślinność wynurzona w tym zbiorniku reprezentowana jest przez wykształcony na przybrzeżnych płyciznach szuwar trzcinowy. Tworzy on rozległe i zwarte płaty z udziałem nymfeidów, elodeidów i ramienic. Roślinność podwodna jest bardzo bogata i porasta strefę litoralową do głębokości 10 metrów. Wynika to przede wszystkim z dużej przeźroczystości wody. W zatokach obserwować możemy zbiorowiska rdestnic z rdestnicą lśniącą Potamogeton lucens, rdestnicą grzebieniastą Potamogeton pectinatus oraz rdestnicą przeszytą Potamogeton perfoliatus. Wraz z rdestnicami występuje osoka aloesowata Stratiotes aloides, a w płytszych miejscach grzybienie białe Nymphaea alba. Głębsze partie jeziora zdominowane są przez zbiorowiska ramienic.  W strefie do głębokości 3 metrów dominuje ramienica zwyczajna Chara rudis i ramienica omszona Chara tomentosa. W strefie głębokości 3 - 5,5 m dominuje krynicznica tępa Nitellopsis obtusa, a najgłębsze obszary zasiedlone są przez krynicznika giętkiego Nitelletum flexilis.

Pod względem ichtiofaunistycznym jest to typowe jezioro sielawowe. Występujące tu sielawy Coregonus albula i sieje Coregonus lavaretus mają bardzo  dobre warunki do bytowania i rozrodu. Z gatunków karpiowatych możemy tu zaobserwować między innymi leszcza Abramis brama, płoć Rutilus rutilus i lina Tinca tinca, a z ryb drapieżnych szczupaka Esox Lucius, okonia Perca fluviatilis i węgorza Anguilla anguilla.